Certyfikat audytora

Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certyfikaty audytora)

Certyfikat audytora potwierdza zgodność raportu finansowego przygotowanego do wysłania do KE z zapisami w ewidencji księgowej PW. Certyfikat audytora nie jest potwierdzeniem, iż koszty te zostały poniesiony w sposób zasadny.

W 7 PR Komisja Europejska ograniczyła częstotliwość składania certyfikatu audytora. W niektórych przypadkach certyfikat audytora w ogóle nie będzie musiał być składany. Częstotliwość składania certyfikatów audytora została określona w Artykule II.4, punkt 4 Aneksu II do umowy o grant.

Certyfikat audytora będzie wymagany, gdy kwota dofinansowania z Komisji Europejskiej, o którą występuje jednostka składając sprawozdanie finansowe jest większa lub równa 375 000 EUR.

W przypadku projektów trwających nie dłużej niż 2 lata, certyfikat audytora będzie wymagany na zakończenie projektu, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy dofinansowanie z Komisji Europejskiej za cały okres projektu będzie równe lub przekroczy 375 000 EUR. Jeśli kwota dofinansowanie z Komisji Europejskiej za cały okres projektu nie przekroczy tej kwoty, certyfikat w ogóle nie będzie wymagany.

Należy pamiętać, że granica 375 000 EUR dotyczy dofinansowania z Komisji Europejskiej, natomiast sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie koszty dopuszczalne projektu.

Jeżeli w kosztach projektu są uwzględnione koszty poniesione przez strony trzecie (subcontracting), podlegają one również audytowi.

Opis szczegółowych procedur związanych z audytem można znaleźć w przewodniku Komisji Europejskiej Certificates issued by external auditors. Guidance notes for beneficieries and auditors. – wersja z 01.07.2012 r.