Dofinansowanie projektów 7PR przez MNiSW

Zasady dotyczące wniosków o dofinansowanie z MNiSW składanych aktualnie:

Podstawa prawna:

  •  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20 poz. 103)
    Rozp-11_01_2011 (pdf, 362,29 kB)
Dofinansowanie udziału w projektach 7PR

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 80 % kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych". W przypadku projektów 7 PR do Ministerstwa wnioskuje się o "80% brakującej części budżetu" (np. dla działania finansowanego z KE w 75%, wnioskuje się o 20%).

Informacje na temat dofinansowania projektów 7PR z MNiSzW znajdą Państwo na stronie:
http://nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/
"Projekty międzynarodowe współfinansowane".

Wzory wniosku oraz raportu rocznego i końcowego są dostępne na stronie:
 http://nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/5ba3a6d38989b10e55baabaaee6b5ad0.pdf
Wnioski przygotowane według powyższego wzoru do rozporządzenia składa się w trybie ciągłym poprzez aplikację internetową umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (http://www.osf.opi.org.pl) oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach opatrzonych właściwymi podpisami na adres:
 Departament Instrumentów Polityki Naukowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

UWAGA:
Decyzja nr 95/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 grudnia 2011 uchyliła decyzję nr 16/2008 Rektora PW z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
Zgodnie z Decyzją nr 16/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej, wszystkie koszty powinny być rozliczane proporcjonalnie pomiędzy część ministerialną i unijną, zgodnie z ustalonym procentem dofinansowania.

Zasady dotyczące wniosków o dofinansowanie z MNiSzW złożonych przed 12-tym lutego 2011 roku.

Podstawa prawna:

  •  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188 poz. 1346)
    Rozp-25_09_2009 (pdf, 193,67 kB)
  •  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 92 poz. 754)
    Rozp-29_05_2009 (pdf, 21,63 kB)
Dofinansowanie udziału w projektach 7PR

Wysokość dofinansowania - Finansowanie udziału w projekcie międzynarodowym współfinansowanym może obejmować całość zaplanowanych na realizację projektu środków krajowych, jednak nie więcej niż 60% planowanych wszystkich kosztów udziału jednostki w projekcie. W przypadku projektów 7 PR do Ministerstwa wnioskuje się o "brakującą część budżetu", czyli uzupełnienie do 100% (np. dla działania finansowanego w 75%, wnioskuje się o 25%). Wnioskowanie o kwotę wyższą będzie wiązało się ze zmniejszeniem dofinansowania z Unii.

Informacje na temat dofinansowania projektów 7PR z MNiSzW znajdą Państwo na stronie:  http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/finansowanie-wspolpracy/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/artykul/material-informacyjny-20071024/ "Projekty międzynarodowe współfinansowane".

Instrukcja do wniosku i tabele w Excelu są dostępne na stronie  http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalaczniki-do-rozporzadzenia-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow/

UWAGA:Zgodnie z Decyzją nr 16/2008 

decyzja (pdf, 207,25 kB)

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, wszystkie koszty powinny być rozliczane proporcjonalnie pomiędzy część ministerialną i unijną, zgodnie z ustalonym procentem dofinansowania. Nie może być sytuacji, w której z części unijnej pokryty zostanie koszt wynagrodzeń, a z ministerialnej np. koszt zakupu materiałów, czy sprzętu. Każdy wydatek musi być rozbity na 2 części.

Dofinansowanie przygotowanie wniosków projektowych (tylko dla Koordynatorów) – "Granty na granty"

Dofinansowanie przygotowania wniosków projektowych odbywa się na zasadzie ogłaszanego corocznie przez MNiSzW konkursu "granty na granty". W treści konkursu określane są m.in. obszary wsparcia podlegające dofinansowaniu, zakres wsparcia, procedury składania i oceny wniosków oraz zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych.

Nowa – V edycja konkursu "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego składanego w jednym z konkursów 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju, 7. Programu Ramowego Wspólnoty Energii Atomowej – Euratom oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Konkurs jest skierowany do polskich jednostek naukowych, które będą pełniły rolę koordynatora konsorcjum. Dodatkowym wymogiem jest prowadzenie badań naukowych w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy.

Szczegóły na stronie MNiSW:
 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/-441a9ebd49/

Maksymalne dofinansowanie przewidziane w V edycji konkursu: 50 000 zł, przy czym łączne koszty osobowe ujęte w kosztorysie (wynagrodzenia) wypłacane ze środków finansowych na naukę nie mogą przekroczyć 25 000 zł.

Wnioski składa się w Ministerstwie po dokonaniu przez KE oficjalnej publikacji wezwania konkursowego (call for proposal).