Raporty finansowe

Raporty finansowe (Form C)

Sprawozdawczość w zakresie kosztów kwalifikowanych

 • W raportach finansowych wykazywane koszty bezpośrednie są podzielone na 2 kategorie: koszty personelu i koszty pozostałe (w odróżnieniu raportów w 6PR, gdzie nie było wyodrębnionych kosztów personelu).
 • Raporty finansowe składane są na koniec okresów sprawozdawczych określonych w Artykule 4 Umowy o Grant (Grant Agreement). Najczęściej są to okresy roczne.
 • Raport finansowy dostarcza się do Kwestury w 3 egzemplarzach.
 • Każdy egzemplarz raportu podpisuje kierownik projektu, pełnomocnik kwestora oraz kierownik jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
 • Po sprawdzeniu raportu przez Kwesturę i stwierdzeniu, że jest on zgodny z ewidencją księgową, raport podpisuje Kwestor PW lub zastępca Kwestora PW.

 

Kurs przeliczania waluty

W 7PR do przeliczania poniesionych wydatków z PLN na EUR stosuje się kursy Europejskiego Banku Centralnego, które można znaleźć na stronie:

Podobnie jak w 6 PR, w 7PR istnieją 2 opcje:

 • kurs wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia rzeczywistych kosztów,
 • kurs wymiany obowiązujący w pierwszym dniu miesiąca następującego po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego.

Za dzień poniesienia rzeczywistych kosztów uznaje się:

 1. w przypadku wynagrodzeń – ostatni dzień miesiąca;
 2. w przypadku faktur – datę wystawienia faktury;
 3. w przypadku delegacji – datę rozliczenia delegacji, jeżeli delegacja została rozliczona w ciągu 14 dni od daty powrotu. Jeśli delegacja nie została rozliczona w terminie – przyjmuje się kurs z 14 dnia po dacie powrotu;
 4. w przypadku aparatury – datę wystawienia faktury;
 5. dla kosztów amortyzacji – ostatni dzień miesiąca;
 6. dla kosztów pośrednich – dzień poniesienia danego kosztu bezpośredniego.

 

Formularze raportów finansowych (Form C, stanowiące Aneks VI do umowy o grant, dla ERC grants – Aneks IV) znajdują się na stronie Participant Portal.