Struktura

Siódmy program ramowy składa się z czterech programów szczegółowych, odpowiadających czterem głównym celom polityki UE w dziedzinie badań:

 

I. Współpraca (Cooperation)

Program ten będzie wspierał szeroki zakres działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, począwszy od projektów i sieci realizowanych w ramach współpracy, a skończywszy na koordynacji programów badawczych. Integralną część tego działania będzie stanowić międzynarodowa współpraca pomiędzy UE a krajami trzecimi.

Program Współpraca dzieli się na podprogramy (tematy) operacyjnie autonomiczne i jednocześnie charakteryzujące się spójnością i jednolitością, jak również pozwalające na wspólne, interdyscyplinarne podejście do przedmiotów badań będących kwestiami wspólnego zainteresowania.

Podprogramy:

  • Zdrowie
  • Żywność, rolnictwo i biotechnologia
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
  • Energia
  • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)
  • Transport (łącznie z aeronautyką)
  • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
  • Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna (temat ma być podzielony na 2 odrębne tematy)

 

II. Pomysły (Ideas)

Program będzie wspierał inspirowane przez naukowców "badania odkrywcze" i prowadzone we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, łącznie z inżynierią, naukami społeczno ekonomicznymi i humanistycznymi przez pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. W ramach tego Programu została utworzona autonomiczna Europejska Rada ds. Badań Naukowych.

 

III. Ludzie (People)

Program będzie obejmował działania wspierające szkolenie i rozwijanie kariery naukowców, określane mianem działań "Marie Curie". Mają one zostać wzmocnione i większy nacisk zostanie położony na kluczowe aspekty rozwijania umiejętności i kariery oraz ściślejszych powiązań z systemami krajowymi.

 

IV. Możliwości (Capacities)

Program będzie wspierał kluczowe aspekty europejskich możliwości w dziedzinie badań i innowacji, jakimi są: infrastruktury badawcze, badania na rzecz średnich i małych przedsiębiorstw, regionalne zespoły projektów badawczych, uwolnienie pełnego potencjału badawczego w regionach "konwergencji" UE, zagadnienia "Nauki w społeczeństwie", "horyzontalne" działania w zakresie międzynarodowej współpracy.

Ponadto Wspólne Centrum Badawcze przygotuje program szczegółowy w dziedzinie działań nienależących do obszaru badań jądrowych.