Dofinansowanie projektów MSCA-RISE

Zasady dofinansowania projektów MSCA-RISE określają:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
  2. informacja ws. finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych na podstawie grantów MSCA-RISE

Dofinansowanie obejmuje delegacje zaplanowane w projekcie, którego budżet nie pokrywa faktycznych kosztów podróży i pobytu. W celu uzyskania dofinansowania należy podać listę delegacji z pełnym planem kosztów każdej z nich (na wzorze tabeli przygotowanej przez MNiSW).

Koszty delegacji:

  • wyliczane są zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
  • nie mogą przekraczać stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167);
  • powinny uwzględniać uzgodnienia z organizacjami partnerskimi, które partycypują w pokrywaniu części tych kosztów.

Do wniosku należy dołączyć kopie uzgodnień między partnerami, najlepiej w formie umów o współpracy.

Nabór wniosków jest ciągły i odbywa się przez system OSF.