Premia na Horyzoncie

Zasady konkursu „Premia na Horyzoncie” określa:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,
  2. Ogłoszenie o naborze wniosków

W ramach „Premii na Horyzoncie” można uzyskać środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu z programu ramowego Horyzont 2020 lub programu Euratom, niezależnie od formy ich zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu. Konkurs nie obejmuje projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming.

O przyznanie środków finansowych z „Premii na Horyzoncie” można ubiegać się po podpisaniu z Komisją Europejską umowy na realizację projektu (grant agreement).

 

Wysokość „Premii na Horyzoncie” zależy od:

    1. wysokości finansowania ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w ramach projektu:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, dla których w budżecie przewidziano do 1 000 000 euro finansowania ze środków UE,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, dla których w budżecie przewidziano powyżej 1 000 000 euro finansowania ze środków UE;

    2. roli wnioskodawcy w projekcie:

  • dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, którzy pełnią funkcję koordynatora projektu lub są jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

 

Nabór wniosków jest ciągły. Minister może go jednak zakończyć w dowolnym momencie. Wnioski będą finansowane w kolejności złożenia i rozpatrzenia. Jeśli w danym roku budżet konkursu zostanie wykorzystany, zakwalifikowane wnioski będą dofinansowane w kolejnym roku.

Procedura składania wniosku (pdf, 832,60 kB)