Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki / staże

Zgodnie z Decyzją Rektora nr 191/2020 z dnia 11.09.2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mogą być realizowane w szczególnych przypadkach.

Decyzja Rektora dopuszcza wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają wyjazd w ramach programu.

             

Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów studentów na praktyki.

Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji.

Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać również absolwenci uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy) a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.

Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy na praktyki odbywa się na poszczególnych wydziałach, przeprowadzana jest ona przez wydziałowych pełnomocników ds. programu Erasmus+.

Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.

Informujemy, że zakwalifikowanie się do programu na wydziale, nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny i znajomości języka na poziomie min. B2) na wyjazd na praktykę należy złożyć do biura programu Erasmus+.

Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w CWM (lista pracodawców z podziałem na wydziały jest przesyłana mailowo do osób zrekrutowanych przez Wydział).

Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia, przez osobę zrekrutowaną na wydziale, wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez wydziałowego pełnomocnika ds. programu Erasmus+ dokumentu „Learning Agreement for Traineeships”.

Dokumenty wyjazdowe, tj. wniosek wyjazdowy, wniosek o przekazanie grantu, kopię karty EKUZ oraz polisę ubezpieczeniową, należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem.