Formalności po przyjeździe / do rozliczenia

Formalności do załatwienia po przyjeździe ze studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+

Po przyjeździe w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności stypendysta programu ERASMUS+ składa następujące dokumenty:

 

Dokument 1

TRANSCRIPT OF RECORDS (trzecia część dokumentu Learning Agreement – AFTER THE MOBILITY)
w celu zaliczenia przez Dziekana uzyskanych wyników studiów za granicą. Zatwierdzona kopia tego dokumentu powinna zostać przekazana do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych i do Pełnomocnika Dziekana ds. programu ERASMUS+ na danym Wydziale.

Formularz:

Learning-agreement_studies_form (msword, 180,50 kB)

 

Dokument 2

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI OKRESU STUDIÓW
Dokument składa się w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych, w ciągu 10 dni od dnia zakończenia studiów . Oświadczenie wystawiane jest przez zagraniczną uczelnię, na której studiował o długości pobytu na studiach (dokładne daty od... do...) z włączeniem okresu, w którym otrzymywał zaliczenia, zdawał egzaminy lub uczestniczył w kursie językowym (jeżeli kurs językowy był wymieniony w LA).
Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu na uczelni zagranicznej.

Przykładowy dokument:

 

Dokument 3

ZAŚWIADCZENIE O UZNANIU OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ
– podpisana przez Dziekana danego Wydziału.

Przykładowy dokument: 

 

Dokument 4

WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU

Formularz:

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 38,15 kB)

 

Dokument 5

WRAŻENIA Z POBYTU ZA GRANICĄ
- tekst na co najmniej 1 stronę formatu A4 z polskimi znakami W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Stypendysta Erasmusa+ przedstawia w nich dane o uczelni i zapoznaje kolegów z niezbędnymi formalnościami do załatwienia przez przyszłych uczestników programu ERASMUS+ na danej uczelni.

Formularz:

Wrażenia-wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,18 kB)

 

ANKIETA DLA STYPENDYSTY Programu ERASMUS+

Każda osoba wyjeżdżająca otrzyma maila z informacją o sposobie dostępu do Ankiety.

 

UWAGA:

Niedopełnienie tych formalności:

  • stanowi podstawę żądania zwrotu otrzymanego grantu. Jeśli pobyt na studiach uległ skróceniu, np. student otrzymał stypendium na studia 6-miesięczne, a przebywał na studiach zagranicą 5 miesięcy i 3 dni, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego stypendium za 27 dni (szacunkowy miesiąc ma 30 dni). Szczegóły dotyczące tej sprawy opisane są w UMOWIE MIĘDZY PW A BENEFICJENTEM.
     
  •  spowoduje skreślenie z listy kandydatów oczekujących na ewentualne dofinansowanie (dodatek do otrzymanego stypendium) pod koniec roku akademickiego bez możliwości odwołania.