Program POWER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu na wyjazdy na studia i praktyki mogą ubiegać się:

- Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

- Studenci z przyznanym stypendium socjalnym.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do dnia 30 czerwca 2020 roku należy dostarczyć do biura programu Erasmus+ zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

W momencie rekrutacji student musi mieć przyznane stypendium socjalne.

   

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

                  

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

       

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

                         

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności

Wniosek o zwrot kosztów z tytułu niepełnosprawności (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 65,75 kB)