Budżet

Budżet 7 Programu Ramowego (2007-2013) i Programu EURATOM (2007-2011) w mln EUR

Tematy Budżet w mln EUR
WSPÓŁPRACA (COOPERATION) Zdrowie (Health) 6100
Żywność, rolnictwo i biotechnologia (Food, Agriculture and Biotechnology) 1935
Technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies) 9050
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials
 and new Production Technologies)
3475
Energia (Energy) 2350
Środowisko, łącznie ze zmianami klimatycznymi (Environment including Climate Change) 1890
Transport, łącznie z aeronautyką (Transport including Aeronautics) 4160
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (Socio-economic Sciences and the Humanities) 623
Przestrzeń kosmiczna (Space) 1430
Bezpieczeństwo (Security) 1350
Ogółem WSPÓŁPRACA 32413
POMYSŁY (IDEAS) Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) 7510
LUDZIE (PEOPLE) Akcje Marie Curie (Marie Curie Actions) 4750
MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES) Infrastruktury Badawcze (Research Infrastructures) 1715
Badania naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (Research for the benefit of SME) 1336
Regiony wiedzy (Regions of Knowledge) 126
Potencjał Badawczy (Research Potential) 340
Nauka w społeczeństwie (Science in Society) 330
Spójny rozwój polityki badawczej (Coherent development of research policies) 70
Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (Activities of International Co-operation) 180
Ogółem MOŻLIWOŚCI 4097
Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych (Non-nuclear actions of the Joint Research Centre) 1751
OGÓŁEM 50521
EURATOM - program badań jądrowych i działań szkoleniowych (Euratom for nuclear research and training activities) 2751