Zasady finansowania

Zasady finansowania

UWAGA: W 7 Programie Ramowym nie występuje pojęcie modeli kosztów. Jednak zasady rozliczania kosztów podobne będą do zasad obowiązujących w przypadku modeli FC (Full Cost) i FCF (Full Cost Flat Rate) występujących w 6 Programie Ramowym.
W 7 PR nie będzie odpowiednika modelu AC (Additional Cost) stosowanego przez Politechnikę Warszawską w 6 PR.

Poniższa informacja została przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

- Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) – (wersja ang.)

Decyzja-7PR-en (pdf, 386,35 kB)

- Rozporządzenie (WE) NR 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013) – (wersja ang.)

Rozporzadzenie-7PR-en (pdf, 194,26 kB)

 

Formy grantów w 7PR

W 7 PR przewiduje się następujące formy finansowania:

 • finansowanie poprzez zwrot kosztów kwalifikowanych (reimbursement of eligible costs)
 • finansowanie według stawek zryczałtowanych, w tym skali kosztów jednostkowych (flat rate financing)
 • finansowanie według płatności ryczałtowych (lump sums)
 • połączenie zwrotu kosztów kwalifikowanych z finansowaniem według stawek zryczałtowanych lub płatności ryczałtowych
 • stypendia lub nagrody

Formy finansowania stosowane w danych działaniach są określane w programach prac (Work Programmes) i zaproszeniach do składania wniosków (Call for Proposals).

Wkład finansowy Wspólnoty obliczany jest w odniesieniu do kosztów całego działania pośredniego w oparciu o koszty wykazane przez każdego uczestnika.

 

Sposoby rozliczania kosztów projektu

W 7PR nie występuje pojęcie modeli rozliczania kosztów, jak to miało miejsce w poprzednich Programach Ramowych.

W 7PR istnieją dwa sposoby sprawozdawania kosztów, które różnią się między sobą jedynie metodą kalkulacji kosztów pośrednich (narzutów):

Sposób I - jednostka wylicza i sprawozdaje swoje koszty pośrednie w rzeczywistej wysokości. Warunkiem jest posiadanie przez instytucję systemu księgowego pozwalającego na wyodrębnienie tego typu kosztów.

Sposób II - koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt wg stawki ustalonej przez KE (zależnej od rodzaju jednostki i działania) i stanowią określony procent bezpośrednich kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty umów o podwykonawstwo.

Politechnika Warszawska stosuje II sposób rozliczania kosztów pośrednich

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych
 • Główna forma finansowania projektów w 7 PR
 • Działania pośrednie muszą być współfinansowane przez uczestników (zasada co-financing).
 • Wkład finansowy Wspólnoty mający na celu zwrot kosztów kwalifikowanych nie może prowadzić do osiągnięcia zysku (zasada non-profit).
 • Wpływy będą uwzględniane przy obliczaniu i wypłacie grantu na koniec realizacji działania
Koszty kwalifikowalne projektu
 • muszą zostać rzeczywiście poniesione;
 • muszą zostać poniesione podczas trwania działania, za wyjątkiem końcowych sprawozdań, jeśli tak stanowi umowa o grant;
 • muszą zostać określone zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi przez uczestnika zasadami i praktykami rachunkowości i zarządzania, oraz muszą zostać poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników działania pośredniego, z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;
 • muszą zostać zaksięgowane jako zapłacone w księgach rachunkowych uczestnika oraz, w przypadku jakiegokolwiek wkładu strony trzeciej, w księgach rachunkowych strony trzeciej;
 • muszą wykluczać koszty niekwalifikowalne, w szczególności dające się określić:
  • podatki pośrednie, w tym podatek od wartości dodanej (VAT),
  • opłaty celne,
  • należne odsetki,
  • rezerwy na możliwe przyszłe straty lub obciążenia,
  • straty z tytułu kursu wymiany walut,
  • koszty związane ze stopą zwrotu z kapitału,
  • koszty zadeklarowane lub poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem Wspólnoty,
  • zobowiązania i koszty ich obsługi,
  • wydatki zbędne lub nieprzemyślane oraz wszelkie inne koszty, które nie spełniają powyższych warunków.

 

Bezpośrednie i pośrednie koszty kwalifikowane

Bezpośrednie koszty kwalifikowane - koszty, które mogą zostać przypisane bezpośrednio do działania.

Pośrednie koszty kwalifikowane - koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przypisane do działania, ale które zostały poniesione w bezpośrednim związku z przypisanymi do działania bezpośrednimi kosztami kwalifikowanymi. Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

Beneficjenci, których system księgowy nie pozwala na wykazanie kosztów pośrednich w rzeczywistej wysokości, mogą zastosować stawkę zryczałtowaną, stanowiącą określony procent całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o bezpośrednie koszty kwalifikowane umów o podwykonawstwo lub zwroty kosztów osób trzecich.

Podstawowa stawka zryczałtowana została ustanowiona na poziomie 20%.

Wyjątki:
Organy publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie i wyższe uczelnie, organizacje badawcze oraz MŚP, które, uczestnicząc w systemach finansowania obejmujących działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne, nie są w stanie określić swoich rzeczywistych kosztów pośrednich związanych z danym działaniem stosują stawkę zryczałtowaną na poziomie 60%.

Politechnika Warszawska jako uczelnia wyższa będzie stosowała stawkę 60% w projektach zawierających komponent badawczy (SPECIAL TRANSITION FLAT RATE).

W przypadku działań koordynacyjnych i wspierających, które nie zawierają działań RTD, nie można wykazać kosztów pośrednich w wysokości 60%, tylko należy zastosować podstawową stawkę zryczałtowaną w wysokości 20%. Zwrot kosztów pośrednich z KE będzie na poziomie max. do 7% kosztów bezpośrednich. W tym wypadku 7% nie jest stawką zryczałtowaną, jest to maksymalna stawka zwrotu.

W przypadku badań pionierskich (Program IDEAS) stawka zryczałtowana wynosi 20%.

W działaniach wspierających kształcenie naukowców i rozwój ich kariery (akcje Marie Curie) stawka zryczałtowana wynosi 10%.

 

Dopuszczalne poziomy wsparcia finansowego

Przy obliczaniu wkładu finansowego Wspólnoty uwzględnia się koszty kwalifikowane pomniejszone o wpływy.
Przedstawione poziomy dofinansowania mają, stosownie do przypadku, zastosowanie w przypadku działań pośrednich finansowanych w całości według stawek zryczałtowanych lub płatności ryczałtowych.

Rodzaje działań Poziom dofinansowania z KE (jako % kosztów dopuszczalnych)
Działania badawcze i rozwojowe (Research and Technological Development activities) Do 50% Do 75%– organy publiczne, szkoły średnie i uczelnie wyższe, organizacje badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (SME)
Działania wdrożeniowe (Demonstration activities) Do 50%
Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions) Do 100%
Działania w zakresie badań pionierskich ("Frontier Research")
Działania związane ze szkoleniami i rozwojem zawodowym naukowców (Training and Career Development)
Zarządzanie (Management), koszt uzyskania certyfikatu audytora i pozostałe działania (m.in. działania szkoleniowe, które nie są objęte systemem finansowania kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowców, koordynacja, nawiązywanie kontaktów oraz upowszechnianie)

 

Systemy finansowania (rodzaje projektów)

W 7 PR pojęcie instrumentów zostało zastąpione pojęciem systemów finansowania "funding schemes".

Systemy wspierające działania, które są przede wszystkich wdrażane na podstawie zaproszeń do składania wniosków (calls for proposals):

 1. Projekty realizowane w ramach współpracy (Collaborative Projects)
 2. Sieci Doskonałości (Networks of Excellence)
 3. Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions)
 4. Wsparcie na rzecz badań pionierskich (Suport for frontier research)
 5. Wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery naukowców (Support for training and development of reserachers)
 6. Badania na korzyść określonych grup, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (Research for the benefit of specific groups, the particular SMEs)

Informacje na temat poszczególnych systemów finansowania można znaleźć na stronie KPK pod adresem:

 

Systemy finansowania dopuszczalne w poszczególnych programach
  CP (1) NoE (2) CSA (3)

Wsparcie na rzecz

badań pionierskich

(Support for frontier research)

Wsparcie na rzecz kształcenia

i rozwoju kariery naukowców

(Support for training and

development of reserachers)

Badania na korzyść określonych grup,

w szczególności małych

i średnich przedsiębiorstw

(Research for the benefit

of specific groups, the particular SMEs)

Współpraca + + +     +
Możliwości +   +     +
Pomysły     + +    
Ludzie     +   +  

(1) Projekty realizowane w ramach współpracy (Collaborative Projects)
(2) Sieci Doskonałości (Networks of Excellence)
(3) Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions)

 

Wpływy do projektu

Wyróżniamy 2 rodzaje wpływów:

 1. Zasoby udostępnione przez strony trzecie beneficjentowi – transfery finansowe lub wkłady w naturze (niepodlegające opłacie)
  • są wpływem jeśli zostały wyraźnie przeznaczone przez stronę trzecią do wykorzystania w projekcie (np. dofinansowanie projektu przez MNiSzW)
  • nie są wpływem, jeśli sposób wykorzystania zależy od decyzji wykonawcy
 2. Dochody wygenerowane przez projekt:
  • Są wpływem, jeśli zostały wygenerowane przez działania podejmowane w ramach realizacji projektu i dochody ze sprzedaży aktywów zakupionych w ramach umowy o grant do wysokości kosztów, którymi początkowo obciążono projekt
  • Nie są wpływem, jeśli zostały uzyskane z tytułu użytkowania wiedzy będącej wynikiem projektu

Muszą być jednak wykazane w sprawozdaniu finansowym jako wpływy (receipts)

 Dopóki dofinansowanie z KE + wpływy <= Całkowite kwalifikowane koszty bezpośrednie projektu, wpływy nie mają znaczenia dla wysokości dofinansowania z KE. Ale muszą być wykazane w sprawozdaniu finansowym jako wpływy (receipts). Wpływy są uwzględniane przy obliczaniu ostatniej płatności (po zakończeniu projektu) i wówczas może nastąpić redukcja wkładu finansowego.