Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem 77 028,3 mln EUR. Program został ustanowiony na okres 7 lat, począwszy od 2014 r. Jest on instrumentem finansowym wdrażania inicjatywy flagowej Unia Innowacji w ramach strategii Europa 2020 oraz narzędziem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej nauki i wzmocnienie jej pozycji na świecie. Program przewiduje nowy, uproszczony model finansowy, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadza instrumenty wychodzące naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym. Program zapewnia spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 

Program Horyzont 2020 łączy trzy dotychczas odrębne programy/inicjatywy wspierania badań na poziomie unijnym:

  • 7 Program Ramowy UE;
  • Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme) – w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością;
  • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

 

Program Horyzont 2020 opiera się na trzech zasadniczych filarach (priorytetach):

  1. Excellent Science – Doskonała Baza Naukowa,
  2. Industrial Leadership – Wiodąca pozycja w przemyśle,
  3. Societal Challenges – Wyzwania społeczne.

 

Główne filary są uzupełnione przez dodatkowe cele szczegółowe:

  • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading excellence and widening participation),
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society),

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Informacje na temat Programu Horyzont 2020 można znaleźć na stronie Portalu Użytkownika (Research Participant Portal):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

oraz na stronie KE:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/