Finansowanie

Zasady finansowania

Jednym z założeń Programu Horyzont 2020 jest uproszczenie zasad finansowania projektów w stosunku do poprzednich Programów Ramowych.

  • Zasada podstawowa: jeden projekt = jeden poziom finansowania (bez różnicowania na rodzaje beneficjentów lub rodzaje działań w projekcie jak to miało miejsce w 7 PR),
  • Podstawowy poziom dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku projektów innowacyjnych (Innovation Actions) – do 70% kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów non-profit, dla których dofinansowanie wynosi 100%),
  • Narzuty (koszty pośrednie) – ryczałt w jednakowej wysokości dla wszystkich podmiotów stanowiący 25% kosztów bezpośrednich (za wyjątkiem kosztów podwykonawstwa).

 

Poziomy wsparcia finansowego wybranych rodzajów projektów

Rodzaj projektu Poziom dofinansowania z KE jako % kosztów kwalifikowalnych
Projekt badawczo-innowacyjny(Research and Innovation Actions) 100%
Projekt innowacyjny (Innovation Actions) 70% lub 100% dla organów niezarobkowych (uczelnie wyższe)
Akcje koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions) 100%
Akcje Marie Curie 100 %
Granty ERC 100%

 

Uczelnie wyższe

Dla Uczelni wyższych jako organów niezarobkowych(non-profit) poziom dofinansowania wynosi zawsze 100%, niezależnie od rodzaju projektu. Nie ma więc konieczności angażowania środków własnych w celu uzupełnienia budżetu projektu, a tym samym nie trzeba występować o dofinansowanie projektu z instytucji krajowej (MNiSzW), jak to miało miejsce w 7 Programie Ramowym.