Zasady udziału

Udział w Programie Horyzont 2020 jest możliwy tylko w odpowiedzi na konkurs. Konkursy ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html. Konkursy planowane na kolejne 2 lata można znaleźć w Programach Pracy (Work Programme).

 

Składanie wniosków na konkurs jest możliwe tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i odbywa się za pośrednictwem Portalu użytkownika - Participant Portal.

 

Projekty w ramach Programu Horyzont 2020, co do zasady ogólnej, są realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych. Jako odstępstwo od zasady ogólnej, projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku:

  • Badań pionierskich (ERC),
  • Instrumentu MŚP – jeśli działanie ma wyraźnie europejską wartość dodaną,
  • Działań koordynacyjnych i wspierających (CSA),
  • Działań w zakresie mobilności (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie).

 

Warunki udziału w wybranych rodzajach projektów

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Research & Innovation Actions (RIA) 3 podmioty prawne. Każdy z nich musi mieć siedzibę w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Wszystkie podmioty muszą być od siebie niezależne.
Innovation Actions (IA) 3 podmioty prawne. Każdy z nich musi mieć siedzibę w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Wszystkie podmioty muszą być od siebie niezależne.
Coordination & Support Actions (CSA) 1 podmiot prawny z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego.
SME instrument 1 MŚP (SME) (for-profit) z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego.
ERA-NET Cofund

3 podmioty prawne. Każdy z nich musi mieć siedzibę w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Wszystkie podmioty muszą być od siebie niezależne.

Podmioty biorące udział w ERA-NET Cofund muszą być podmiotami finansującymi badania (Research Funders), co oznacza, że muszą być podmiotami prawnymi posiadającymi lub zarządzającymi publicznymi programami w zakresie badań i innowacji.

Pre-commercial procurement (PCP) Cofund & Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund

3 podmioty prawne. Każdy z nich musi mieć siedzibę w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Wszystkie podmioty muszą być od siebie niezależne.

Ponadto muszą występować dwa niezależne podmioty prawne będące publicznymi nabywcami (public procurers).

 

Projekty Marii Skłodowskiej-Curie

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Individual Fellowships (IF) Uczestnik z kraju członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego.
Innovative Training Network (ITN) – European Training Networks (ETN) 3 beneficjentów z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych.
Innovative Training Network (ITN) – European Industrial Doctorates (EID) 2 beneficjentów z 2 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych. Ponadto co najmniej 1 beneficjent powinien posiadać uprawnienia do nadawania stopni doktora i co najmniej jeden powinien pochodzić z sektora pozaakademickiego (non-academic sector), głównie przedsiębiorstw.
Innovative Training Network (ITN) – European Joint Doctorates (EJD) 3 beneficjentów z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych. Ponadto co najmniej 3 beneficjentów powinno posiadać uprawnienia do nadawania stopni doktora.
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 3 beneficjentów z 3 różnych krajów, z czego przynajmniej 2 muszą być krajami członkowskimi UE lub stowarzyszonymi. Jeśli beneficjenci pochodzą z tego samego sektora (akademickiego lub pozaakademickiego, przynajmniej jeden z nich musi pochodzić z kraju trzeciego.
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) Podmioty prawne z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych, które fundują lub zarządzają programami doktorskimi lub programami stypendialnymi dla naukowców.

 

W Programie Horyzont 2020 może wziąć udział każdy podmiot prawny, ale nie każdy podmiot prawny może otrzymać dofinansowanie.

Uprawnione do finansowania (automatycznie) są podmioty prawne mające siedzibę w krajach wymienionych w Aneksie A do Programu Prac (wszystkie Aneksy do Programu Prac można znaleźć na stronie Participant Portal pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf), tj.:

  • podmioty prawne mające siedzibę w krajach członkowskich lub stowarzyszonych,
  • International European Interest Organisations,
  • podmioty prawne mające siedzibę w innych krajach wymienionych w Aneksie A do Programu Pracy, jeśli ich uczestnictwo nie jest wykluczone w konkursie.

Podmioty prawne z krajów nie wymienionych w Aneksie A do Programu Prac mogą otrzymać finansowanie, jeśli zostało to przewidziane w danym konkursie.

Dodatkowo takie podmioty będą uprawnione do otrzymania finansowania, jeśli:

  • ich udział jest uważany za konieczny dla realizacji danego działania finansowanego w ramach Programu Horyzont 2020;
  • finansowanie uczestnictwa wynika z międzynarodowej umowy lub innych uzgodnień pomiędzy Unią a krajem trzecim lub organizacją międzynarodową.