Erasmus + Kraje Partnerskie

W ramach Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" polskie uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi (kraje spoza UE, oprócz Szwajcarii, Jemenu, Iraku, Iranu, krajów Zatoki Perskiej), biorąc udział w konkursie ogłaszanym raz do roku przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Wniosek jest oceniany przez niezależnych ekspertów pod względem jakościowym w 4 obszarach (znaczenie i adekwatność strategii, jakość ustaleń dot. współpracy, jakość planu działania i jego realizacji, wpływ projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów).

Współpraca pomiędzy partnerami (kraj programu a kraj partnerski) odbywa się w oparciu o Umowy międzyinstytucjonalne, podpisywane na szczeblu ogólnouczelnianym. Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem mobilności uczestników.

Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację 2 projektów:

⁃ konkurs w roku 2016 - KA107 2016,

⁃ konkurs w roku 2017 - KA107 2017,

- konkurs w roku 2018 - KA107 2018.