Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki / staże

Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów studentów na praktyki.

Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji.

Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać również absolwenci uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy) a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.

Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy na praktyki odbywa się na poszczególnych wydziałach, przeprowadzana jest ona przez wydziałowych pełnomocników ds. programu Erasmus+.

Rekrutacja kandydatów na praktyki kończy się zwykle 30 kwietnia roku poprzedniego (tzn. 30 kwietnia 2017 r. zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2017/2018), a termin składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny) upływa zwykle 30 czerwca.

Praktykę można realizować w okresie od 1 lipca 2018 do 30 kwietnia 2020 roku.

Informujemy, że zakwalifikowanie się do programu na wydziale, nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny i znajomości języka na poziomie min. B2) na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2018/2019 przyjmowane będą po zakończeniu rekrutacji na wydziale - od 7 maja do 29 czerwca 2018 r.

Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w CWM (lista pracodawców z podziałem na wydziały jest przesyłana mailowo do osób zrekrutowanych przez Wydział).

Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia, przez osobę zrekrutowaną na wydziale, wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez wydziałowego pełnomocnika ds. programu Erasmus+ dokumentu „Learning Agreement for Traineeships”.

Dokumenty wyjazdowe, tj. wniosek wyjazdowy, wniosek o przekazanie grantu, kopię karty EKUZ oraz polisę ubezpieczeniową, należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem.