Przepisy stosowane w Politechnice Warszawskiej przy realizacji wyjazdów za granicę

Obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z warunkami, uprawnieniami oraz wysokością ustalania należności przysługujących osobom wyjeżdżającym za granicę w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych i dydaktycznych zawarte są w:

1. Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

97_2021_Zarządzenie (pdf, 83,41 kB)

2. Zarządzenie nr 82 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2020 r. w sprawie podróży za granicę pracowników, doktorantów, studentów i osób realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych w Politechnice Warszawskiej

z82 (pdf, 4,03 MB)

3. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 Poz.167/

RozporzadzenieMinistraPracy (pdf, 801,54 kB)

4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004r. Nr 237, poz 2376

rozporzadzenie20020325 (pdf, 34,49 kB)