Programy edukacyjne

Począwszy od roku 2014 Politechnika Warszawska,we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl), wspierającą działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce, realizuje Program ERASMUS+.

Program ERASMUS+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.W Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej realizowana jest Akcja 1 programu – mobilność edukacyjna.

Pracownicy UAPE zajmują się administracją, pozostają w kontaktach z uczelniami i przedsiębiorstwami, w których znajdują się beneficjenci ww. programów, a także ze studentami i absolwentami przebywającymi zagranicą w ramach programu ERASMUS+ na studiach i na praktykach, udzielając im pomocy, porad i wsparcia. W UAPE przydzielane są dofinansowania oraz dokonywane są rozliczenia merytoryczne oraz częściowo finansowe tych wyjazdów.

Politechnika Warszawska uczestniczy w także w innych programach edukacyjnych, takich jak wymiana studentów w ramach umów bilateralnych (głównie z krajami Dalekiego Wschodu) oraz Program ATHENS (zaawansowane intensywne kursy z dziedziny nauk technicznych). Centrum Współpracy Międzynarodowej zapewnia wsparcie zarówno studentom przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym, na wszystkich etapach procesu aplikacyjnego oraz w trakcie trwania mobilności.