NAWA Ukraina

Politechnika Warszawska z dofinansowaniem NAWA na współpracę akademicką z Ukrainą

W dn. 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk podpisał umowę z Narodową Agencją Współpracy Akademickiej. Finansowanie NAWA jest przeznaczone na rozwój współpracy akademickiej z uczelniami ukraińskimi.

W projekcie NAWA mogły wziąć udział polskie uczelnie działające w konsorcjach “Uniwersytetów europejskich”. Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które mają stać się uniwersytetami przyszłości, umożliwiając studentom łączenie studiów w kilku krajach dzięki innowacyjnym formom kształcenia, a pracownikom uczelni systemową współpracę z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Dzięki dofinansowaniu NAWA PW może rozwijać współpracę akademicką z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską, które są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners). 

Wniosek projektowy przygotowało Centrum Współpracy Międzynarodowej we współpracy z wydziałami naszej Uczelni i Studium Języków Obcych. Projekt był realizowany w roku 2023. Jego budżet wynosił 992 750 zł. W ramach projektu NAWA zaplanowano udział naukowców i studentów z Politechniki Lwowskiej i Kijowskiej w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich i zimowych oraz konferencjach i kursach językowych organizowanych na Politechnice Warszawskiej, a także opracowanie materiałów dydaktycznych przy współudziale nauczycieli akademickich z obu ukraińskich politechnik.

Projekt jest kontynuacją programu “Solidarni z Ukrainą”, w ramach którego Politechnika Warszawska otrzymała wsparcie finansowe NAWA w wysokości 530 000 zł. Przeznaczyliśmy je na wypłatę stypendiów dla 53 studentów z Ukrainy.

Działania w ramach programu koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zestawienie działań Politechniki Warszawskiej na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny: TUTAJ.

LISTA DZIAŁAŃ PW W RAMACH PROGRAMU NAWA "SOLIDARNI Z UKRAINĄ - UNIWERSYETY EUROPEJSKIE"

I SZKOŁY LETNIE I ZIMOWE

1. Szkoła zimowa 'ENHANCE Winter School in Data Literacy'

6 lutego 2023 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się inauguracja szkoły zimowej ENHANCE Winter School in Data Literacy. Wydarzenie zorganizował Politechnika Warszawska w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Politechniką w Berlinie, Politechniką w Walencji oraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Dzięki dofinansowaniu NAWA możliwy był udział w szkole zimowej 3 studentek z Ukrainy.

2. Druga edycja Szkoły Letniej Geomatyki na PW

W dn. 26-30 czerwca 2023 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii PW odbyła się inauguracja części stacjonarnej drugiej edycji Szkoły Letniej Geomatyki. Dzięki dofinansowaniu NAWA w zajęciach szkole letniej wzięło udział 5 studentek z Politechniki Lwowskiej. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

3. ENHANCE Students Against Climate Change Summer School 2023

W dn. 10-14 lipca 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodową szkołę letnią ENHANCE Students Against Climate Change Summer School 2023. W zajęciach szkoły letniej uczestniczyło 35 studentów z 9 uczelni i 7 krajów. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięły w niej udział 4 studentki z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). 

II KONFERENCJE

1. 11. edycja “European Young Engineers Conference (EYEC)” na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW odbyła się konferencja “European Young Engineers Conference (EYEC)”. Zorganizowało ją Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej “Venturi” przy wsparciu organizacyjno-finansowym Wydziału. EYEC jest przeznaczona dla studentów studiów inżynierskich, magisterskich i doktorantów. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w niej udział 15 studentek z Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

2. “Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies”

9 maja 2023 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW zatytułowana ‘Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies’. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk akademickich reprezentujący polskie i zagraniczne uczelnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Nazar Podolchak z Politechniki Lwowskiej oraz Anna Ishchenko z Politechnika Kijowskiej. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ – Uniwersytety Europejskie.

3.'17 Międzynarodowy Kongres Polimerów w Betonie' - ICPC 2023

W dn. 17 września 2023 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się inauguracja 17 Międzynarodowego Kongresu Polimerów w Betonie. Współorganizatorami kongresu ICPIC 2023 była Politechnika Warszawska i Instytut Techniki Budowlanej. Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w kongresie wzięło udział 5 pracowników naukowych z Politechniki Lwowskiej oraz 3 studentki z Politechniki Kijowskiej.

4. “Signal Processing Symposium” w Karpaczu

W dn. 25-28.09.2023 r. odbyła się w Karpaczu międzynarodowa konferencja Signal Processing Symposium, którą zorganizowały Politechnika Warszawska, Fundacja Mikrofal i Radiolokacji "MIKON" i Politechnika Wrocławska we współpracy z Polską Akademią Nauk. Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w sympozjum wzięli udział naukowcy i studenci z Ukrainy - 3 osoby z Politechniki Lwowskiej i 3 osoby z Politechniki Kijowskiej.

5. Międzynarodowa konferencja CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY

W dn. 19-21.10.2023 r. w Warszawskim Domu Technika (NOT) na ul. Czackiego 3/4 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY. Konferencję zorganizował Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiŚ). Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w konferencji wzięło udział 40 osób z Ukrainy - byli to naukowcy i studenci z Politechniki Lwowskiej oraz z Politechniki Kijowskiej.

III WARSZTATY

1. Międzynarodowe warsztaty ENHANCE Smart City z wystawą projektów studenckich

W dn. 15-19 maja 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodowe warsztaty “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” z udziałem 28 studentów z 8 uczelni i 6 krajów. Były one kontynuacją zajęć online prowadzonych od 1 marca 2023 r. przez międzynarodowe grono ekspertów z uczelni partnerskich ENHANCE pod kierownictwem prof. Roberta Olszewskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii. Zostały one przeprowadzone w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 7 studentek z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). 

2. Warsztaty "New Methods of Teaching in Practice"

W dn. 15-19.05.2023 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyły się warsztaty "New methods of teaching in practice". Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 5 nauczycieli akademickich z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

3. Warsztaty Good Practice Days

W dn. 26-28 czerwca 2023 r. w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa PW odbyły się warsztaty Good Practice Days. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 9 nauczycielek akademickich z Ukrainy (z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

IV STAFF WEEKS

1. ENHANCE staff week na Politechnice w Mediolanie

W dn. 13-15 czerwca na Politechnice w Mediolanie odbyło się kolejny spotkanie z ENHANCE staff week dla pracowników uczelni ENHANCE. Tematem przewodnim był "ENHANCing talent for all". Wydarzenie było skierowane  przede wszystkim do pracowników, którzy w swojej pracy na uczelni nie mają na co dzień do czynienia z procesem umiędzynarodowienia. W staff weeku wzięły udział 2 uczestniczki z Ukrainy - z Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej.

2. ENHANCE staff week na Politechnice w Akwizgranie

W dniach 16-20 października 2023 r. na Politechnice w Akwizgranie (RWTH) odbył się staff week dla pracowników technicznych i administracyjnych uczelni ENHANCE. Politechnikę Warszawską reprezentowały przedstawicielki nowo utworzonego biura Welcome Point działającego w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej - mgr Katarzyna Dyrka i mgr Marzena Pobojewska. Dzięki dofinansowaniu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie” w staff weeku wzięły udział również prof. Nataliya Hots z Politechniki Lwowskiej oraz prof. Zoia Kornieva z Politechniki Kijowskiej. Tematem przewodnim wydarzenia było UMIĘDZYNARODOWIENIE.

V WIZYTY STUDYJNE I KURSY

1. Wizyta studyjna 6 wykładowczyń języka angielskiego z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej w SJO

W dniach 15-19 maja 2023 r. Studium Języków Obcych i Centrum Współpracy Międzynarodowej odwiedziły Dziekan Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i wykładowczynie języka angielskiego ze Studium Języków Obcych i Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Obie ukraińskie uczelnie są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners). Wizytę zorganizowało Studium Języków Obcych we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW w ramach projektu “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

2. Kurs “Enhancing Language Production Skills”

W dniach 4-8 września 2023 r. w ramach programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie” Studium Języków Obcych przeprowadziło kurs języka angielskiego “Advanced English for PhD Students - Enhancing Language Production Skills” dla 10 doktorantek z ukraińskich uczelni partnerskich Politechniki Warszawskiej: 5 z Politechniki Lwowskiej i 5 z Politechniki Kijowskiej. 

3. Udział pracowników Politechniki Kijowskiej i Lwowskiej w stażu w SJO

W dniach 20-24 listopada 2023 r. Olga Demydenko, Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Politechniki Kijowskiej oraz Oleksandra Stepaniuk z Biura Współpracy Zagranicznej Politechniki Lwowskiej odbyły staż w Studium Języków Obcych PW w ramach programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

VI INNE WYDARZENIA

1. SAY HELLO TO UKRAINE

27 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu SAY HELLO TO…, w ramach projektu tandemów językowych ENHANCE. Wydarzenie to zostało przygotowane przez Politechnikę Lwowską i Kijowską, uczelnie partnerskie ENHANCE, oraz koordynowane było przez Dorotę Chromińską, Pełnomocnika  Studium Języków Obcych PW ds. współpracy z ENHANCE i Centrum Współpracy Międzynarodowej.  W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 20 osób z uczelni ENHANCE, głównie z Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, a także z Politechniki z Walencji.