Mistrzowie dydaktyki

Politechnika Warszawska realizuje program Mistrzowie dydaktyki od stycznia 2020 roku - projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Program podzielony jest na II etapy: testowanie i wdrożenie tutoringu.

TESTOWANIE TUTORINGU

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich w 5-10 dniowych zagranicznych szkoleniach na temat nowoczesnych metod dydaktycznych podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego:

 • University of Groningen (Holandia)
 • Aarhus University (Dania)
 • University College London (Wielka Brytania)
 • Ghent University (Belgia).

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię jest:

 • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (5 lub 10 dni roboczych, zależy od wybranego ośrodka), (w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego)
 • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 lub 2 semestrów akademickich (max. 100 godzin),
 • współpraca przy ewaluacji projektu.

 Uczelnia na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymuje  środki finansowe na:

 • finansowanie wizyty studyjnej na uczelni zagranicznej (przeloty, transfery, zakwaterowania, wyżywienie) oraz przejazdów krajowych na spotkania informacyjne, jeśli odbywają się poza Warszawą (przejazdy do wysokości maksymalnej kwoty określonej w projekcie), rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na PW),
 • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach regularnego toku studiów (100 zł brutto brutto/h zajęć).

Organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MEiN i jest finansowana na zasadach określonych przez Ministerstwo.

W związku z pandemią, od kwietnia 2020, szkolenia odbywały się w formie online. Od nowego roku akademickiego 2021/2022 podejmujemy próby organizowania szkoleń wyjazdowych, jednak organizatorzy zastrzegają sobie zmianę szkolenia wyjazdowego na szkolenie online w przypadku nowych obostrzeń COVID.

W I i II naborze w projekcie bierze udział 68 nauczycieli akademickich PW pochodzących z następujących Wydziałów/Jednostek PW:

Lp. Nazwa wydziału/jednostki PW Liczba uczestników
1. Administracji i Nauk Społecznych 1
2. Architektury 8
3. Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku 1
4. Chemiczny 3
5. Elektroniki i Technik Informacyjnych 8
6. Elektryczny 3
7. Fizyki 6
8. Geodezji i Kartografii 5
9. Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 7
10. Inżynierii Materiałowej 2
11. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 1
12. Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
13. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2
14. Mechaniczny Technologiczny 7
15. Mechatroniki 2
16. Studium Języków Obcych 5
17. Transportu 3
18. Zarządzania 3

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach oraz testują poznane modele tutoringu ze studentami na swoich wydziałach. 6 nauczycieli akademickich PW zakończyło już etap testowania metod tutoringu ze studentami.

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Osoba kontaktowa: Patrycja Kluź, CWM, pok. 234 GG, tel: (22) 234 13 72.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki

Wstępny model tutoringu został opublikowany pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepny-model-stosowania-tutoringu

WDROŻENIE TUTORINGU

We wrześniu 2021 roku Politechnika Warszawska otrzymała zlecenie Ministra MEiN na realizację zadania dotyczącego podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie wdrożenia modelu tutoringu do praktyki uczelnianej (II etap programu Mistrzowie dydaktyki realizowanego na Politechnice Warszawskiej od stycznia 2020 roku).

II etap polega na wyborze grupy wybitnie uzdolnionych studentów (2-4 osoby) i wdrożenie metod tutoringu na Uczelni przez 3 kolejne semestry. Mogą to być zajęcia w ramach przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów dodatkowych bądź zajęcia do wyboru w ramach swojego programu studiów.

Podczas rekrutacji do etapu wdrożenia zgłosiło się 14 nauczycieli akademickich PW.

Wdrażanie modeli tutoringu będą prowadzili następujący tutorzy:

Dr inż. arch. Anna Nowak, Wydz. Architektury

Dr hab. Paweł Horeglad, Wydz. Chemiczny

Dr inż. Łukasz Makowski, Wydz. Elektryczny

Prof. Paweł Zabierowski, Wydz. Fizyki

Dr hab. Tomasz Karol Pietrzak, Wydz. Fizyki

Dr inż. arch. Ewa Jarecka Bidzińska, Wydz. Geodezji i Kartografii

Dr Hanna Trojanowska, Wydz. Geodezji i Kartografii

Dr inż. Rafał Wróblewski, Wydz. Inżynierii Materiałowej

Dr inż. Marta Gajadhur, Wydz. Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Krzysztof Ejsmont, Wydz. Mechaniczny Technologiczny

p. Anna Drzewińska, Studium Języków Obcych

p. Bożena Przybyła, Studium Języków Obcych

Prof. Mariusz Kostrzewski, Wydz. Transportu

Mgr Radosław Zając, Wydz. Zarządzania

Wśród najciekawszych programów oferowanych metodą tutoringu na PW można znaleźć:

Applied Materials Science, Inżynieria materiałowa na co dzień

Building Materials Knowledge, Building Technology, Wspomaganie projektowania

Ekonomia

Fizyka przyrządów półprzewodnikowych, Fotowoltaika

Fizyka Techniczna, Podstawy Fizyki, Podstawy Programowania, Języki Programowania

Gospodarka przestrzenna

Lektoraty językowe: jęz. angielski, jęz. rosyjski

Materiałoznawstwo poligraficzne, Zarządzanie jakością w poligrafii

Zrównoważony Przemysł 4.0; Sustainable Industry 4.0

 

Znajdź swojego tutora!

Rozpoczynamy rekrutację studentów chętnych do wzięcia udziału w programie.

Zasady kwalifikacji do 3-semestralnego kształcenia metodą tutoringu:

 1. Minimalną i maksymalną liczebność grupy tutoringowej określa tutor [np. 2-4 osób].
 2. Wyboru uczestników do grupy tutoringowej dokonuje tutor na podstawie wybranych kryteriów z poniższego katalogu.
 3. Wymagane jest spełnienie 2 kryteriów rekrutacyjnych.
 4. Przyjęcie do grupy tutoringowej uzyskują kandydaci, którzy spełnili 2 kryteria z katalogu kryteriów rekrutacyjnych.
 5. Kandydaci do grupy tutoringowej kontaktują się z opiekunem projektu z CWM (Patrycja Kluź) w celu podpisania wymaganych dokumentów (oświadczeń).

Katalog kryteriów rekrutacyjnych:

 1. Wynik punktowy postępowania rekrutacyjnego (dotyczy studentów rozpoczynających I rok studiowania).
 2. Średnia ocen (ważonych punktami ECTS) uzyskanych w poprzednim semestrze/roku studiowania lub na studiach poprzedniego stopnia.
 3. Wykaz ocen z przedmiotów ze wskazanych przedmiotów poprzedzających (studenci) lub egzaminów maturalnych (kandydaci na studia).
 4. Wykaz ponadprogramowych osiągnięć i aktywności, np. udział w olimpiadach przedmiotowych, kursach, szkołach letnich, pracach kół naukowych, projektach badawczych, konferencjach, współpraca z otoczeniem oraz uczestnictwo w projektach społeczno-gospodarczych, działalność zawodowa, itp. związanych z tematyką kształcenia.
 5. Zainteresowanie dziedziną nauki prowadzoną przez danego tutora oraz wykazanie się wiedzą na dany temat.
 6. Przygotowanie Listu motywacyjnego uzasadniającego chęć i zdolności do podjęcia kształcenia metodą tutoringu.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna z tutorem weryfikująca umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu.

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt – Patrycja Kluź, 22 234 13 72.

Uczelnia zobowiązana jest prowadzić zajęcia metodą tutoringu do minimum 31.12.2022.

Wszyscy uczestnicy programu powinni wypełnić interaktywny formularz danych osobowych:

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa

oraz

podpisać Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik poniżej).

Załącznik_nr_4__Oświadczenie_uczestnika_projektu_ (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 64,95 kB)

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Patrycja Kluź, CWM, pok. 234 GG, tel: (22) 234 13 72.

 

Więcej informacji o projekcie:

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki--wdrozenie-modelu-tutoringu2

 

Wstępny model tutoringu został opublikowany pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepny-model-stosowania-tutoringu