ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE (zob. FILM) składa się z 10 czołowych europejskich uczelni technicznych:

- Politechniki w Berlinie (Technische Universität BerlinTU Berlin),
- RWTH w Akwizgranie (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen),
- Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu (Chalmers tekniska högskola),
- Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet),
- Politechniki w Mediolanie (Politecnico di Milano),
- Politechniki w Walencji (Universitat Politècnica de València),
- Politechniki Warszawskiej,
- Politechniki w Delft (Technische Universiteit Delft, TU Delft),
- Politechniki Gdańskiej,
- Politechniki w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ).

Na uczelniach konsorcjum kształci się prawie 293 000 studentów, zatrudniają one ok. 63 300 pracowników. W ciągu ostatnich 5 lat w różnych programach wymiany między uczelniami ENHANCE wzięło udział prawie 4 500 ich pracowników i studentów. Konsorcjanci uzyskali ponad 4 050 patentów.

Celem ENHANCE jest stworzenie systemowej, strukturalnej i trwałej współpracy między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy.

- wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia,
- ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich,
- stworzenie systemu wspierającego mobilność społeczności akademickiej,
- ograniczenie barier biurokratycznych we współpracy uczelni partnerskich.

Uczelnie konsorcjum ENHANCE współpracują z 30 partnerami stowarzyszonymi: przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/

Wybrane działania ENHANCE, których liderem jest Politechnika Warszawska:

1.    Strategia edukacyjna konsorcjum ENHANCE
Strategia koncentruje się na wspólnej ofercie edukacyjnej uczelni partnerskich; przedstawia 11 strategicznych celów edukacyjnych konsorcjum oraz metody ich osiągnięcia.

Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/eleven-strategic-goals-european-higher-education/

2.    Opracowanie i wydawanie mikropoświadczeń

3.    Tandemy językowe
Projekt, którego celem jest nauka języków obcych w parach składających się ze studentów lub pracowników z 7 europejskich politechnik.

Więcej informacji: https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems

4.    Programy certyfikacyjne

 • ENHANCE Certificate on Climate Action (ECCA) to mikropoświadczenie, które zapewni studentom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące zmian klimatycznych oraz narzędzia, dzięki którym będą oni mogli projektować i prototypować różne rozwiązania dla klimatu.

  Więcej informacji: https://www.ecca.enhance.pw.edu.pl/

 • ENHANCE Certificate in Higher Education Teaching jest przeznaczony dla nauczycieli akademickich, będących na różnych etapach kariery akademickiej. Mikropoświadczenie uzyskane w ramach tego certyfikatu sprzyja rozwojowi zawodowemu nauczycieli poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących metod nauczania akademickiego.

  Więcej informacji: https://www.chet.enhance.pw.edu.pl/

5.    Szkoły letnie i zimowe

 • Green Campus  ENHANCE Summer School on Climate Change. Szkoła letnia poświęcona zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu. Uczestniczyli w niej studenci ze wszystkich uczelni partnerskich, którzy pracowali w interdyscyplinarnych grupach.

  Więcej informacji: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl/

 • ENHANCE Winter School in Data Literacy. Uczestnicy szkoły zimowej DATA LITERACY ENHANCE WINTER SCHOOL zdobyli w trakcie wykładów i zajęć praktycznych niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wykorzystania baz danych. Zespoły studentów (3-4 os.) pracowały nad zadaniem projektowym pod kierunkiem wykładowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki w Berlinie oraz Politechniki w Walencji.

  Więcej informacji: https://winterschool.enhance.pw.edu.pl/

6.    Warsztaty

 • Międzynarodowe warsztaty ENHANCE Smart City z wystawą projektów studenckich. W dn. 15-19 maja 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodowe warsztaty “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” z udziałem 28 studentów z 8 uczelni i 6 krajów. Warsztaty zakończyły się w dn. 19 maja 2023 r. wystawą projektów studenckich, która została zaprezentowana na parterze Wydziału Matematyki i Nauki Informacyjnych PW.

  Więcej informacji: https://tiny.pl/cd7m9

 • Artificial Intelligence in Higher Education. Warsztat dotyczył roli i znaczeniu sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym. Szczególna uwaga była poświęcona wyzwaniom związanym ze stosowaniem w edukacji narzędzi takich jak ChatGPT.

  Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/AI-in-education/

 • Learning environments for alpha generation. Warsztaty były poświęcone tworzeniu innowacyjnych środowisk edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, dostosowanych do potrzeb Pokolenia Alfa.

  Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/alpha-generation/

 • ENHANCE workshop on on-line learning and teaching. Międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu.

  Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/

 • Workshop for modular training toolkit for students engaged in ENHANCE activities. Międzynarodowe zdalne warsztaty dla nauczycieli akademickich i studentów poświęcone stworzeniu wytycznych pozwalających na zaangażowanie studentów w proces nauczania i przekazywania wiedzy.

  Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/toolkitstudentscocreation/

7.    Konkursy

 • Konkurs ENHANCE GIRLS IN STEM. Konkurs adresowany do uczennic szkół średnich wybranych przez uczelnie partnerskie ENHANCE, promujący pomysły na rozwiązywanie środowiskowych problemów lokalnych, które mogą mieć wymiar globalny. Jego celem jest zachęcanie dziewcząt do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych i technicznych.

  Więcej informacji:  https://www.girls.enhance.pw.edu.pl/page5.html

 • Konkurs Falling Walls. Podczas warszawskiego finału międzynarodowego konkursu 20 uczestników – młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów z całej Polski przedstawiło swoje pomysły na badania lub inicjatywy około badawcze, których najważniejszym założeniem było przełamywanie barier, burzenie murów dzielących świat nauki, nowych technologii, gospodarki i społeczeństwo.

  Więcej informacji: https://tiny.pl/cd7xs

8.    System mentoringowy 
Stworzenie systemu mentoringowego wspierającego start-upy powstające w ekosystemie uniwersyteckim.

Więcej informacji: https://mentoring.enhance.pw.edu.pl/

9.    Narzędzia

 • Stworzenie zestawu narzędzi służących rozwojowi wolontariatu i uczenia się przez zaangażowanie (service-learning).

  Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/service-learning-in-nutshell-toolkit/

 • Modułowy zestaw narzędzi dla studentów zaangażowanych w działania ENHANCE. Dokument przedstawia koncepcję zestawu narzędzi dla studentów zainteresowanych zaangażowaniem się w działania konsorcjum ENHANCE. Zawiera pomysły i wskazówki dotyczące organizacji procesów włączających studentów (ang. co-creation) w aktywności związane z kształceniem oraz z prowadzeniem badań. Pokazuje przykłady takich działań na uczelniach konsorcjum ENHANCE.

  Więcej infrormacji: https://enhanceuniversity.eu/toolkit/ 

10.    ENHANCE Staff Weeks
Celem ENHANCE Staff Weeks jest budowanie relacji między pracownikami uczelni partnerskich, zapoznawanie ich z modernizacją administracji uniwersyteckiej oraz wspieranie ich silniejszego zaangażowania we wcielanie wartości ENHANCE. Staff Weeks 2 i 3 zorganizowane przez Uniwersytet Chalmersa i Politechnikę Warszawską w dniach 26-28 kwietnia 2022 r. poświęcone były dwóm obszarom tematycznym: The Innovative Learning Environments oraz The Education Pathways Towards Virtual Exchange

Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/staff-week-kicks-off-at-chalmers/