ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE składa się z 7 czołowych europejskich uczelni technicznych:

- Politechniki w Berlinie,
- RWTH w Akwizgranie,
- Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu,
- Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim,
- Politechniki w Mediolanie,
- Politechniki w Walencji,
- Politechniki Warszawskiej.

Na uczelniach konsorcjum kształci się prawie 230 000 studentów, zatrudniają one ok. 45 000 pracowników. W ciągu ostatnich 5 lat w różnych programach wymiany między uczelniami ENHANCE wzięło udział prawie 4 500 ich pracowników i studentów. Konsorcjanci uzyskali ponad 4 050 patentów.

Celem ENHANCE jest stworzenie systemowej, strukturalnej i trwałej współpracy między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy.

- wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia,
- ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich,
- stworzenie systemu wspierającego mobilność społeczności akademickiej,
- ograniczenie barier biurokratycznych we współpracy uczelni partnerskich.

Uczelnie konsorcjum ENHANCE współpracują z 30 partnerami stowarzyszonymi: przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/

Wybrane działania ENHANCE, których liderem jest Politechnika Warszawska:

1.    Strategia edukacyjna konsorcjum ENHANCE
Strategia koncentruje się na wspólnej ofercie edukacyjnej uczelni partnerskich; przedstawia 11 strategicznych celów edukacyjnych konsorcjum oraz metody ich osiągnięcia.
Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/education-strategy/

2.    Tandemy językowe
Projekt, którego celem jest nauka języków obcych w parach składających się ze studentów lub pracowników z 7 europejskich politechnik.
Więcej informacji: https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems

3.    ENHANCE GIRLS IN STEM
Konkurs adresowany do uczennic szkół średnich wybranych przez uczelnie partnerskie ENHANCE, promujący pomysły na rozwiązywanie środowiskowych problemów lokalnych, które mogą mieć wymiar globalny. Jego celem jest zachęcanie dziewcząt do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Więcej informacji:  https://www.girls.enhance.pw.edu.pl/page5.html

4.    System mentoringowy dla startup-ów
Stworzenie systemu mentoringowego wspierającego start-upy powstające w ekosystemie uniwersyteckim.
Więcej informacji: https://mentoring.enhance.pw.edu.pl/

5.    ENHANCE Staff Weeks w Göteborgu
Celem ENHANCE Staff Weeks jest budowanie relacji między pracownikami uczelni partnerskich, zapoznawanie ich z modernizacją administracji uniwersyteckiej oraz wspieranie ich silniejszego zaangażowania we wcielanie wartości ENHANCE.

Staff Weeks 2 i 3 zorganizowane przez Uniwersytet Chalmersa i Politechnikę Warszawską w dniach 26-28 kwietnia 2022 r. poświęcone były dwóm obszarom tematycznym: The Innovative Learning Environments oraz The Education Pathways Towards Virtual Exchange.
Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/staff-week-kicks-off-at-chalmers/

6.    Green Campus  ENHANCE Summer School on Climate Change
Szkoła letnia poświęcona zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu. Uczestniczyli w niej studenci ze wszystkich uczelni partnerskich, którzy pracowali w interdyscyplinarnych grupach.
Więcej informacji: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl/

7.    ENHANCE workshop on on-line learning and teaching
Międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu.
Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/

8.    Workshop for modular training toolkit for students engaged in ENHANCE activities
Międzynarodowe zdalne warsztaty dla nauczycieli akademickich i studentów poświęcone stworzeniu wytycznych pozwalających na zaangażowanie studentów w proces nauczania i przekazywania wiedzy.
Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/toolkitstudentscocreation/