Składanie wniosków wyjazdowych

Osoba wyjeżdżająca lub osoba przez nią upoważniona przekazuje do BWZ czytelnie i dokładnie wypełniony odpowiedni formularz wniosku - wzoru D lub S, podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie wyjazdów za granicę, a także następujące załączniki:

 • zaproszenie instytucji zagranicznej lub inny dokument zawierający informacje dotyczące celu wyjazdu, pokrywanych świadczeń przez inną niż PW instytucję, okres pobytu za granicą,
 • dokumenty, na podstawie których należy dokonać przedpłat, tj. dyspozycja przelewu za granicę wraz z wypełnioną kopią zgłoszenia udziału w konferencji lub inne dowody z których wynika obowiązek przedpłaty.
  Zgłoszenie udziału w konferencji musi zawierać dodatkowo następujące elementy:
 1. prośbę o wystawienie faktury dla PW
 2. adres PW
 3. VAT PL 525-000-58-34
 • dyspozycję przelania zaliczki w walucie obcej
  (jeżeli wyjeżdżający prosi o przelanie zaliczki dewizowej na osobiste konto bankowe)
 • zamówienie na zakup biletów na środki transportu międzynarodowego (jeżeli koszt biletu opłaca jednostka delegująca),
 • formularze wizowe, fotografie oraz ważny paszport (przy wyjazdach do krajów, które wymagają wiz od obywateli RP).

 

Dokumentację wyjazdową należy składać:

 • z 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wyjazdu albo w stosunku do terminu dokonania przedpłaty,
 • z 40-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wyjazdu w przypadku ubiegania się pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego.