Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus został powołany decyzją Parlamentu Europejskiego pierwotnie na okres 5 lat (2004-2008); następnie Parlament Europejski przyjął decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu – Erasmus Mundus II, którego realizacja przypadała na lata 2009-2013.

Ogólnym celem programu było podniesienie jakości w europejskim szkolnictwie wyższym poprzez szerszą współpracę z krajami trzecimi i wspieranie w ten sposób rozwoju zasobów ludzkich oraz promowanie dialogu i pogłębianie zrozumienia między narodami i kulturami.

Program Erasmus Mundus II przewidywał:

1. dofinansowanie dla wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni; wspólne "studia Mundusowe" obejmowały II i III stopień studiów (studia drugiego stopnia – prowadzące do uzyskania tytułu magistra; studia trzeciego stopnia – prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora) – Akcja 1;

2. realizację projektów partnerskich wspierających mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich (kontynuacja inicjatywy znanej pod nazwą Erasmus Mundus External Cooperation Window) – Akcja 2;

3. dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego – Akcja 3.

 

W ramach programu Erasmus Mundus oraz Erasmus Mundus II Politechnika Warszawska wzięła udział w 9 projektach.

ACTIVE - Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education to projekt, który ma na celu stworzenie sieci o charakterze badawczym i edukacyjnym, obejmującej instytucje szkolnictwa wyższego z Unii Europejskiej, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. ACTIVE koncentruje się na dziedzinach studiów związanych z inżynierią i technologią. Głównym zamierzeniem projektu jest promowanie wymiany osób, wiedzy i umiejętności na poziomie kształcenia wyższego.

ACTIVE oferuje stypendia dla studentów i pracowników, będących obywatelami krajów Unii Europejskiej, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Przyznanych zostanie 200 stypendiów na pobyty trwające od 1 do 36 miesięcy, w zależności od typu mobilności i poziomu akademickiego.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://active.meil.pw.edu.pl

 

Avempace to projekt nakierowany na poprawę współpracy pomiędzy europejskimi, jordańskimi i syryjskimi uczelniami poprzez wymianę studentów, pracowników oraz młodych i zaawansowanych badaczy działających w tych samych dyscyplinach, a także poprzez tworzenie multidyscyplinarnych zespołów zajmujących się dziedzinami badań określonymi jako priorytetowe przez rządy Jordanii i Syrii.

Avempace oferuje stypendia dla studentów wszystkich stopni studiów, post-doktorantów i pracowników. Stypendia te są finansowane ze środków Komisji Europejskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, ubezpieczenia i opłat za naukę.

Konsorcjum, które realizuje projekt Avempace składa się z 10 instytucji szkolnictwa wyższego z krajów Unii Europejskiej, 5 uczelni z Jordanii i 5 z Syrii.

Studenci i pracownicy z uczelni wchodzących w skład konsorcjum Avempace mogą ubiegać się o stypendia, które przydzielane są:

 • studentom, pracownikom i absolwentom z Jordanii i Syrii, chcącym wyjechać do uczelni w kraju UE;
 • studentom i pracownikom z europejskich instytucji partnerskich, którzy chcą wyjechać do uczelni z Jordanii lub Syrii.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.avempace.eu

 

EMARO to program studiów z zakresu zaawansowanej robotyki przeznaczony dla studentów studiów II stopnia, posiadających dyplomy B.Sc., B.Eng. lub ich odpowiedniki w dziedzinach powiązanych z robotyką (np. elektrotechnika, elektronika, mechanika, informatyka). Program nauczania obejmuje zaawansowaną i inteligentną robotykęi ma na celu przygotowanie studentów do zajmowania się nowoczesnymi systemami robotycznymi. Program oferowany jest na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W skład konsorcjum realizującego program wchodzą 3 instytucje:

 • École Centrale de Nantes (Francja),
 • Università di Genova (Włochy),
 • Politechnika Warszawska (Polska).

Studenci programu EMARO, będący obywatelami Unii Europejskiej, mogą ubiegać się także o granty na 6-miesięczny pobyt naukowy w jednej z 3 wybranych uczelni: Asian Institute of Technology (Tajlandia), Keio University (Japonia) lub Shanghai Jiao Tong University (Chiny).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr

 

EWENTEast-West European Network on higher Technical education oferuje stypendia na wyjazdy studentów i pracowników z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy do krajów Unii Europejskiej oraz z UE do uczelni partnerskich z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Program koncentruje się na inżynierii, technologii, matematyce, informatyce i naukach przyrodniczych.

Przewidywana długość pobytów wynosi:

 • Studenci studiów I stopnia: 5-10 miesięcy
 • Studenci studiów I stopnia: 5-24 miesięcy
 • Doktoranci: 5-36 miesięcy
 • Post-doktoranci: 5-10 miesięcy
 • Kadra: 1-3 miesięcy

Konsorcjum realizujące projekt składa się z 10 uczelni z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy oraz 7 uczelni z krajów EU. Projekt EWENT jest koordynowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://ewent.meil.pw.edu.pl/

 

e-ASTANAeuroAsian Starter for Technical Academic Network Application to projekt, który ma w swej ofercie stypendia na wyjazdy do uczelni partnerskich z państw Unii Europejskiej dla studentów i pracowników uczelni z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Przyznanych zostanie ponad 100 stypendiów na pobyty trwające od 1 do 34 miesięcy, w zależności od typu mobilności i poziomu akademickiego. Projekt ten jest koordynowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W skład konsorcjum uczelni, biorących udział w tym projekcie, wchodzi 6 uniwersytetów z UE oraz 8 uniwersytetów z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://eastana.meil.pw.edu.pl/

 

M.E.S.C.Materials for Energy Storage and Conversion to program studiów magisterskich Erasmus Mundus zapewniający zaawansowane kształcenie w zakresie badań materiałowych i elektrochemii. Kurs składa się z 3 semestrów zajęć oraz 1 semestru poświęconego badaniom w jednym z 16 europejskich laboratoriów. W skład konsorcjum M.E.S.C. wchodzą: Université de Paul Sabatier – Toulouse (Francja), Université de Picardie – Amiens (Francja), Université de Provence – Marseille (Francja), Universidad de Córdoba (Hiszpania) i Politechnika Warszawska (Polska). Program oferowany jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Opłata za naukę dla Europejskich studentów wynosi 1000 EUR rocznie. Studenci uniwersytetów będących członkami konsorcjum, wnoszą zwykłe opłaty w swoich uczelniach macierzystych.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC/

 

HERITAGE jest projektem skupiającym się na tworzeniu partnerstw na poziomie akademickim, zmierzających do zacieśniania więzi pomiędzy Indiami a Unią Europejską. Zamierzeniem projektu jest także wzmacnianie współpracy naukowo-badawczej oraz wzajemnych relacji w obszarach takich, jak: handel, polityka i organizacje międzynarodowe.

HERITAGE oferuje stypendia wyjazdowe dla indyjskich studentów i kadry akademickiej. Kandydaci mogą studiować i wykładać lub pracować w prestiżowych uczelniach europejskich. Stypendia będą przyznawane indyjskim studentom i kadrze akademickiej. Kandydaci będą mieli szansę studiować lub wykładać/pracować w prestiżowych uczelniach europejskich. Przyznanych zostanie ponad 140 stypendiów na pobyty trwające od 1 do 34 miesięcy, w zależności od typu mobilności i poziomu akademickiego.

Projekt HERITAGE dotyczy dziedzin nauki i technologii, które odpowiadają priorytetom rozwojowym Indii i Europy.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.heritage-ema2.eu/

 

INTERWEAVE to program wymiany studenckiej finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt koordynują: Ecole Centrale de Nantes z Francji oraz University of Malaysia z Malezji, a uczestniczy w nim 10 uczelni z Europy i 10 uczelni z Azji.

Program skierowany jest do studentów I, II i III roku studiów oraz pracowników naukowych i administracyjnych z uczelni europejskich i azjatyckich. Osoba wyjeżdżająca, po spełnieniu kryteriów wybranej uczelni, może otrzymać stypendium na pokrycie kosztów podróży i pobytu w danym kraju. W zależności od poziomu studiów oraz długości mobilności jest to od 1000 do 1800 EUR miesięcznie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.interweave.ema-2.eu.

 

OpSciTechOptics in Science and Technology jest projektem typu Erasmus Mundus Master Programme, który oferuje wszechstronne i multidyscyplinarne kształceniew dziedzinie optyki, począwszy od aspektów naukowych, aż po zastosowanie w głównych sektorach gospodarki. Kandydaci muszą posiadać dyplom B.Sc., B.Eng. lub ich odpowiedniki oraz dobrą znajomość fizyki i podstaw optyki. Program oferowany jest przez Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Konsorcjum prowadzące program składa się z 6 instytucji:

 • Institut d’Optique (Francja)
 • Université Paris-Sud 11 (Francja)
 • Imperial College London (Wielka Brytania)
 • Delft University of Technology (Holandia)
 • Friedrich Schiller University Jena (Niemcy)
 • Politechnika Warszawska (Polska).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.master-optics.eu/

 

PANTHER (Pacific Atlantic Network for Technical Higher Education and Research) to wspólna inicjatywa uczelni technicznych z krajów Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii w zakresie rozwoju badań naukowych i edukacji, realizowana w ramach Akcji 2 programu Erasmus Mundus. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzi 8 partnerów:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Polska) - koordynator
 • Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
 • Dublin University of Technology (Irlandia)
 • Ecole Centrale de Nantes (Francja)
 • The University of the Basque Country (Hiszpania)
 • University of New South Wales (Australia)
 • Griffith University (Australia)
 • Auckland University of Technology (Nowa Zelandia).

Projekt umożliwia wyjazdy trwające od 1-36 miesięcy (w zależności od typu mobilności) i jest skierowany do doktorantów, post-doktorantów oraz kadry. Oferowane stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenia.

Więcej informacji na stronie internetowej http://panther.meil.pw.edu.pl/