Udział przedstawicieli PW w ENHANCE Advisory Assembly Meeting na ETH Zurich

W dn. 25-26 kwietna 2024 r. na Politechnice Federalnej w Zurychu odbyło się pierwsze spotkanie Advisory Assembly projektu ENHANCE+. Grupa Advisory Assembly zbiera się dwa razy w roku a w jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu czterech grup statutowych projektu ENHANCE+ (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracyjni) z każdej uczelni członkowskiej. 

PW w Zurychu

ENHANCE Adivsory Assembly podczas spotkania w Zurychu, kwiecień 2024 r. Fot. ETH.

Społeczność studentów Politechniki Warszawskiej reprezentował Mateusz Kaska, doktorantów - Julia Kuczak, naukowców - dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. Uczelni, pracowników administracyjnych - Grzegorz Ganczewski, kierownik projektu ENHANCE na PW.

Grupa Advisory Assembly reprezentuje przekrój społeczności uniwersyteckich uczelni partnerskich ENHANCE, stanowi forum, na którym wspólnie opracowywane są stanowiska dotyczące strategii i działań konsorcjum. 

Podczas pierwszego spotkania w tym roku uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach roboczych:

1. European Education Pathways: Możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia profesorów, początkujących naukowców, pracowników uczelni i studentów 
2. Sztuczna inteligencja w edukacji: Maksymalizacja potencjału i przewidywanie wyzwań

Wybrano również przewodniczącego i wice-przewodniczącego Advisory Assembly projektu ENHANCE+ a także przedstawicieli grup statutowych.

Więcej informacji: TUTAJ.