Przepisy stosowane w Politechnice Warszawskiej przy realizacji wyjazdów za granicę

Obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z warunkami, uprawnieniami oraz wysokością ustalania należności przysługujących osobom wyjeżdżającym za granicę w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych i dydaktycznych zawarte są w:

1. Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

97_2021_Zarządzenie (pdf, 83,41 kB)

1. Supplementary: Regulation no. 97/2021 of the Warsaw University of Technology Rector of 25 October 2021 on trips abroad of employees, doctoral students and students of the Warsaw University of Technology for research, teaching and training *

* The translation of the supplementary to Regulation No. 97/2021 is for information purposes only. In order to submit the required documents, please fill in the form prepared in the Polish language.

2. Zarządzenie nr 82 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2020 r. w sprawie podróży za granicę pracowników, doktorantów, studentów i osób realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych w Politechnice Warszawskiej

z82 (pdf, 4,03 MB)

2. Supplementary: Regulation No. 82/2020 of the Rector of the Warsaw University of Technology of 25 September 2020 on trips abroad of employees, doctoral students, students and persons performing tasks under civil-law agreements at the Warsaw University of Technology on trips abroad of employees, doctoral students and students of the Warsaw University of Technology for research, teaching and training *

* The translation of the supplementary to Regulation No. 82/2020 is for information purposes only. In order to submit the required documents, please fill in the form prepared in the Polish language.

3. Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 Poz. 2302/

D2022000230201 (pdf, 528,78 kB)

4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004r. Nr 237, poz 2376

rozporzadzenie20020325 (pdf, 34,49 kB)