Składanie wniosków wyjazdowych

1. Składanie elektronicznych wniosków wyjazdowych przez portal SAP

Instrukcja będzie dostępna w Intranecie.

2. Składanie wniosków wyjazdowych w formie papierowej

Osoba wyjeżdżająca lub osoba przez nią upoważniona przekazuje do BWZ czytelnie i dokładnie wypełniony odpowiedni formularz wniosku - wzoru WWZ lub WWS, podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie wyjazdów za granicę, a także następujące załączniki:

  • zaproszenie instytucji zagranicznej lub inny dokument zawierający informacje dotyczące celu wyjazdu, pokrywanych świadczeń przez inną niż PW instytucję, okres pobytu za granicą,
  • dokumenty, na podstawie których należy dokonać przedpłat, tj. dyspozycja przelewu za granicę wraz z wypełnioną kopią zgłoszenia udziału w konferencji lub inne dowody z których wynika obowiązek przedpłaty.
  • dyspozycję przelania zaliczki w walucie obcej (jeżeli wyjeżdżający prosi o przelanie zaliczki dewizowej na osobiste konto bankowe),
  • zamówienie na bilety na środki transportu międzynarodowego wraz z klauzulą informacyjną zamawiającego,
  • formularze wizowe, fotografie oraz ważny paszport (przy wyjazdach do krajów, które wymagają wiz od obywateli RP),

 

Dokumentację wyjazdową należy składać z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wyjazdu albo w stosunku do terminu dokonania przedpłaty.