Przepisy stosowane w Politechnice Warszawskiej przy realizacji wyjazdów za granicę

Obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z warunkami, uprawnieniami oraz wysokością ustalania należności przysługujących osobom wyjeżdżającym za granicę w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych i dydaktycznych zawarte są w:

1. Uchwała nr 180/XLIX/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

US nr_180_02_2018 (pdf, 1,17 MB)

Uchwała nr 348/XLIX/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 180/XLIX/2018

US nr_348_2019 (pdf, 211,74 kB)

2. Zarządzenie Rektora nr 8/2018 z dnia 19/03/2018

w sprawie podróży za granicę pracowników, doktorantów, studentów i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w Politechnice Warszawskiej

z8_2018 (pdf, 4,28 MB)

3. Zarządzeniu nr 15/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28.03.2017 r. zmieniającym zarządzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej.

z_15_2017 (pdf, 199,58 kB)

4. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 Poz.167/

RozporzadzenieMinistraPracy (pdf, 801,54 kB)

5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004r. Nr 237, poz 2376

rozporzadzenie20020325 (pdf, 34,49 kB)