Seminarium

logoprompw

 

PROM PW - Seminarium poświęcone zasadom wyłaniania uczestników projektu

W związku z otrzymaniem przez Politechnikę Warszawską projektu w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej na Seminarium poświęcone zasadom wyłaniania uczestników projektu, którzy będą mogli skorzystać z możliwości udziału w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze. Seminarium odbędzie się 26 października 2018 r. (piątek) o godzinie 16.15 w sali 306 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Seminarium poprowadzą: dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW, z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (koordynator merytoryczny projektu) oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej (koordynator administracyjno-finansowy).

W projekcie PROM PW zaplanowano 44 wyjazdy i 13 przyjazdów dla 47 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej.

Zakres tematyczny projektu będzie przede wszystkim skoncentrowany wokół dyscypliny elektronika (z optoelektroniką), elektrotechnika wraz z automatyką i robotyką wspieranej poprzez dyscyplinę w zakresie nauk podstawowych – fizykę.

Zgodnie z regulaminem konkursu PROM do grupy docelowej Uczestników projektu mogą należeć doktoranci i młodzi naukowcy poniżej 40 roku życia.

Kwota dofinansowania dla PW wynosi 747 270 zł.

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.
 

logastopka