PROM PW 2

 

logo_prompw2

 

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Warszawska będzie realizowała kolejny projekt w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt będzie realizowany przez 42 miesiące począwszy od 1 października 2019 r. Kwota dofinansowania dla PW to 1 154 460 zł.

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną (uczestnictwo doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze). Projekty przewidują zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

W projekcie zaplanowano łącznie 84 mobilności: 74 wyjazdy i 10 przyjazdów dla 74 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej poniżej 40 roku życia.

Zakres tematyczny projektu koncentruje się wokół obszarów tematycznych, w ramach których prowadzona jest działalność naukowa na PW. Do obszarów tych należą: innowacyjne materiały, innowacyjne technologie, informacja oraz energia.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW, z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, a koordynatorem administracyjno-finansowym - pani Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. Projekt będzie prowadzony i rozliczany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu NAWA są dostępne na stronie:

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/wyniki-naboru

 

 

logastopka