Promocja

logo_prompw2

 

Zgodnie z regulaminem Programu PROM i umową zawartą pomiędzy NAWA i PW, uczestnicy projektu zobowiązani są do oznaczenia wszystkich przygotowanych utworów, materiałów, prezentacji i dokumentów powstałych w ramach lub w związku z Projektem, które podawane są do wiadomości publicznej, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logotypem NAWA. W produktach audio informacja o finansowaniu przez Agencję musi zostać odczytana w trakcie trwania nagrania.

Logotypy (w wersji polskiej i angielskiej) można pobrać ze strony

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/dokumenty-do-pobrania

Informacja w języku polskim:

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.”

Informacja w języku angielskim:

"The program is co-financed from the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development, a non-competition project entitled "International scholarship exchange of doctoral students and academic staff" implemented as part of the Activity specified in the application for co-financing of the project no. POWR.03.03.00-00-PN13 / 18."

 

 

logastopka