Seminarium

 

logo_prompw2

 

PROM PW 2 - Seminarium poświęcone zasadom wyłaniania uczestników projektu, którzy będą mogli skorzystać z możliwości udziału w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze.

W związku z otrzymaniem przez Politechnikę Warszawską kolejnego projektu w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej na Seminarium poświęcone zasadom wyłaniania uczestników projektu, którzy będą mogli skorzystać z możliwości udziału w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze. Seminarium odbędzie się 25 października 2019 r. (piątek) o godzinie 16.15 w sali 306 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Seminarium poprowadzą: dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW, z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (koordynator merytoryczny projektu) oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej (koordynator administracyjno-finansowy).

W projekcie zaplanowano łącznie 84 mobilności: 74 wyjazdy i 10 przyjazdów dla 74 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej poniżej 40 roku życia.

Zakres tematyczny projektu koncentruje się wokół obszarów tematycznych, w ramach których prowadzona jest działalność naukowa na PW. Do obszarów tych należą: innowacyjne materiały, innowacyjne technologie, informacja oraz energia.

Kwota dofinansowania dla PW wynosi 1 154 460 zł.

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

logastopka