LLP - Leonardo da Vinci

logo_leonardo_pl

Program Leonardo da Vinci był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"(Lifelong Learning Programme), realizowanego od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program miał na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspierał także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promował innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspierał także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne było przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Politechnika Warszawska realizowała program Leonardo da Vinci poprzez organizowanie praktyk zawodowych dla swoich absolwentów.

W ostatniej fazie Programu na PW realizowanych było kilka projektów mobilności, których wykaz znajduje się w bazie projektów na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej. W ramach projektów mobilności od 2007 roku na praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej wyjechało 118 absolwentów.

W ramach Programu Leonardo da Vinci realizowane na PW były i są nadal projekty transferu innowacji. Ich wykaz znajduje się w bazie projektów na stronie internetowej CWM.

Więcej informacji: http://www.leonardo.org.pl/