Studia w języku polskim

Politechnika Warszawska prowadzi studia w języku polskim, stacjonarne oraz niestacjonarne, na 3 poziomach:

 • studia I stopnia - inżynierskie (trwające 3,5 roku lub 4 lata) lub licencjackie (trwające 3 lata); mogą je podjąć osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości,
 • studia II stopnia - magisterskie (trwające 1,5 roku lub 2 lata); przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z dyplomami licencjata lub inżyniera),
 • studia III stopnia - doktoranckie; mogą podjąć je absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą.

 
 

O przyjęcie na studia w PW, na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich, mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich również następujący kandydaci, którzy chcieliby kształcić się na studiach prowadzonych w języku polskim:

 1. cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (więcej);

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej – szczegóły na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Studia I stopnia :Więcej:https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

Studia II stopnia: Więcej:https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2/Zasady-przyjec

 
 

Studia dla cudzoziemców w języku polskim

  

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat (dotyczy studiów stacjonarnych), z mocy ustawy to:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
 4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (więcej).

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

  

Kopie świadectw wymienionych w trzech pierwszych punktach należy przesłać w postaci skanu przez załadowanie do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego lub mailem na adres Biura ds. Przyjęć na Studia najpóźniej w ostatnim dniu zapisów. Informację o wynikach testu opisanego w ostatnim punkcie Biuro ds. Przyjęć na Studia uzyska od organizatora sprawdzianu.

Chęć wzięcia udziału w internetowym sprawdzianie znajomości języka polskiego należy zadeklarować w trakcie rejestracji na studia w portalu zapisów https://www.zapisy.pw.edu.pl/ najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.  Po zgłoszeniu kandydaci otrzymają na swój adres mailowy login i hasło umożliwiające im przystąpienie do sprawdzianu. Sprawdzian należy wykonać jak najwcześniej, nie później niż do 1 lipca 2019 r.

Uprawnieni cudzoziemcy rejestrują się, tak jak obywatele polscy, na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i obowiązują ich zasady podane na tej stronie.

 

Studia dla pozostałych cudzoziemców w języku polskim
 

 • Pozostali cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (zobacz więcej). 
 • Cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim na podstawie Decyzji NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl) oraz po rocznym przygotowawczym kursie do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (zobacz więcej).
 • Cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (zobacz więcej):

przejdź do rejestracji

 

 
 

Kontakt:

Biuro Studentów Zagranicznych

Zenoviya Shits

tel.: 22 234 6039

e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl