Studia w języku polskim

Cudzoziemcy

Studia w języku polskim 2022/2023

Bezpłatne studia w języku polskim (obywatele UE, EFTA, EOG, posiadacze Karty Polaka, certyfikatu językowego C1, stypendyści NAWA)

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat (dotyczy studiów stacjonarnych), z mocy ustawy to:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
 4. osoby, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
 • Wynik online sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (dostępny po rejestracji)

Uprawnieni cudzoziemcy rejestrują się na stronie cwm.pw.edu.pl/aplikuj zgodnie z terminarzem dla poszczególnych grup kandydatów.

Cudzoziemcy mogą też podejmować studia na zasadach odpłatności w trybie stacjonarnym i zaocznym, w tym studia w Ośrodku Kształcenia Na Odległość OKNO.

Wszystkich kandydatów obowiązują ogólne zasady rekrutacji. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN (obejmuje 3 kierunki studiów), kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje opłata 150 PLN.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto:

Politechnika Warszawska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Biuro Studentów Zagranicznych

Bank PEKAO SA, IV o/WARSZAWA filia 2
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
Numer konta: 69 1240 6003 1111 0010 5413 2862
Swift code: PKO PPL PW, IBAN code: PL (plus numer konta, jeśli wymagane)

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Studentów Międzynarodowych PW

Plac Politechniki 1, pok. 233

adres e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl, tel. + 48(22) 234 60 39.