Studia w języku polskim

Politechnika Warszawska prowadzi studia w języku polskim, stacjonarne oraz niestacjonarne, na 3 poziomach:

 • studia I stopnia - inżynierskie (trwające 3,5 roku lub 4 lata) lub licencjackie (trwające 3 lata); mogą je podjąć osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości,
 • studia II stopnia - magisterskie (trwające 1,5 roku lub 2 lata); przeznaczone są dla absolwentówwyższych uczelni (z dyplomami licencjata lub inżyniera),
 • studia III stopnia - doktoranckie; mogą podjąć je absolwenci szkół wyższych posiadającydyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą.

 

O przyjęcie na studia w języku polskim w trybie przewidzianym dla obywateli polskich mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich:

 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji oraz instrukcje aplikowania dostępne na stronie internetowej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow

 

O przyjęcie na studia w języku polskim z pominięciem trybu przewidzianego dla obywateli polskich mogą się ubiegać pozostali cudzoziemcy (kandydaci spoza Unii Europejskiej, kandydaci, którzy nie posiadają Karty Polaka oraz wszyscy kandydaci, którzy podejmą studia w języku polskim w ramach umów rządowych między Polską a innym krajem): 

 • Chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; więcej informacji na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow/Bezplatne-studia-w-jezyku-polskim-dla-cudzoziemcow
 • Chcący studiować w języku polskim - na podstawie skierowania wydanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub działającą z upoważnienia tego Biura, Szkołę Języka Polskiego – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.
 • Chcący studiować w językach polskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności; więcej informacji na stronie: http://www.students.pw.edu.pl/index.php?id=14

 

Kontakt:

International Students Office

Zenoviya Shits

tel.: 22 234 6039

e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl